ครัวเรือนเกษตรกร

8,139,154

ครัวเรือน (3.91 คน/ครัวเรือน)

รายได้เงินสดทางการเกษตร

160,932

บาท/ครัวเรือน

หนี้สินการเกษตร

179,462

บาท/ครัวเรือน

ข้าว

ครัวเรือนเกษตรร 4,261,031 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 58,510,490 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 58,436,230 ไร่

ราคา ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ชนิด 100 % โรงสีสหพัฒนา บุรีรัมย์ 14,000 บาท/ตัน.
27 มี.ค. 2020

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครัวเรือนเกษตร 337,437 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 5,304,898 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 5,298,389 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% บ.เจริญโภคภัณฑ์ อีสาน จำกัด(มหาชน) นครราชสีมา 8.70 บาท/กก.
27 มี.ค. 2020

มันสำปะหลังโรงงาน

ครัวเรือนเกษตร 440,916 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 5,715,236 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 5,703,548 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ หัวมันสำปะหลังสดคละ คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ กาญจนบุรี 1.70 บาท/กก.
27 มี.ค. 2020

ปาล์มน้ำมัน

ครัวเรือนเกษตร 318,423 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 4,213,969 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 3,986,142 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด สุราษฎร์ธานี 3.20 บาท/กก.
27 มี.ค. 2020

ยางพารา กยท. 07 ส.ค. 2562

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 1,557,530 ราย

เนื้อที่ยืนต้นที่ขึ้นทะเบียน 20,397,163 ไร่

เนื้อที่กรีดยางได้ที่ขึ้นทะเบียน 16,971,714 ไร่

เนื้อที่ยืนต้นจากภาพถ่ายดาวเทียม 27,756,984 ไร่
(พ.ด.,Gistda,สศก. และ กยท.)

ราคา น้ำยางสดตลาดกลางเฉลี่ย 40.6 บาท/กก.
31 ก.ค. 2019

อ้อยโรงงาน (สอน. ก.พ. 62)

จำนวนชาวไร่อ้อย 472,588 ราย

เนื้อที่เพาะปลูก 12,045,920 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 11,469,285 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ 852 บาท/ตัน

ลำไย

ครัวเรือนเกษตร 110,164 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 725,759 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 696,533 ไร่


มังคุด

ครัวเรือนเกษตร 64,594 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 231,554 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 224,283 ไร่


ทุเรียน

ครัวเรือนเกษตร 88,785 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 584,347 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 486,974 ไร่

ราคา ณ ตลาดผลไม้เขาสมิง 95 บาท/กก.

เงาะ

ครัวเรือนเกษตร 27,567 ครัวเรือน

เนื้อที่ให้ผล 105,012 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 97,766 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) สุราษฎร์ธานี 21.00 บาท/กก.
20 ก.ย. 2019

มะพร้าว

ครัวเรือนเกษตร 95,516 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 549,264 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 521,537 ไร่

ราคา ณ แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก 900 บาท/ร้อยผล

กาแฟ

ครัวเรือนเกษตร 5,009 ครัวเรือน

เนื้อที่ยืนต้น 53,878 ไร่

เนื้อที่ให้ผล 51,574 ไร่


สับปะรดโรงงาน

ครัวเรือนเกษตร 10,482 ครัวเรือน

เนื้อที่เพาะปลูก 167,090 ไร่

พื้นที่เก็บเกี่ยว 164,783 ไร่

ราคา ณ ตลาดสำคัญ โรงงานอาหารสยาม ชลบุรี 10.70 บาท/กก.
27 มี.ค. 2020