ข้าว

การผลิต
  • จำนวนครัวเรือน 20 ก.ย. 2563 4,261,031 ครัวเรือน
  • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา15,860
2.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้5,788
3.ฮ่องกง4,074
4.อังโกลา3,938
5.สาธารณรัฐประชาชนจีน3,873
6.อื่นๆ42,828
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.ไทย115.51
2.เมียนมาร์90.61
3.เวียดนาม50.46
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน30.71
5.ญี่ปุ่น30.63
6. อื่นๆ93.27
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย20,859855,678
2.ข้าวเหนียว1,964,42014,862,184
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)43,9751,135,723
4.ข้าวเจ้าขาว4,133,88552,134,195
5.ข้าวนึ่ง193,2563,874,365
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย74,101,7382,567,579,934
2.ข้าวเหนียว9,478,574273,736,141
3.ข้าวเปลือก4021,600
4.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)36,279,003908,624,250
5.ข้าวเจ้าขาว126,126,5711,892,132,752
6.ข้าวสี1,034,70154,443,160
7.ข้าวนึ่ง109,537,7511,669,295,863
ความต้องการใช้
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,468.81
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,528.10
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,783.73
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,758.08
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,625.38
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,019.26
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 9,338.04
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 8,239.45
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,800.01