มังคุด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มังคุด 17.88
2.มังคุดผิวมันผลขนาดใหญ่83.34
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 299 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (มี.ค. 2563)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 0.5086 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ไทย 0.5021
  2. ออสเตรเลีย 0.0065
 • มูลค่าการส่งออก (มี.ค. 2563)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 0.0017 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ไต้หวัน 0.0017
  มังคุดสด 255.3786 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 164.0854
  2. เวียดนาม 81.0495
  3. สาธารณรัฐเกาหลี 4.5901
  4. เมียนมาร์ 1.4121
  5. สหรัฐอเมริกา 0.8523
  6. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.7301
  7. ไต้หวัน 0.6489
  8. กาตาร์ 0.4240
  9. ญี่ปุ่น 0.2999
  10. นอรเว 0.2648
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 57 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.ขอนแก่น           1
3.จันทบุรี           14
4.ฉะเชิงเทรา           4
5.ชลบุรี           2
6.ชุมพร           3
7.ตราด           3
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           6
10.นครศรีธรรมราช           1
11.นราธิวาส           2
12.ปทุมธานี           4
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.ราชบุรี           3
15.ลำพูน           1
16.สมุทรปราการ           1
17.สมุทรสาคร           4
18.เชียงใหม่           3