ลำไย

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด AA37.32
2.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด A27.50
3.ลำไยสดทั้งช่อพันธุ์อีดอเกรด B15.50
4.ลำไยร่วงเกรด AA24.50
5.ลำไยร่วงเกรด A14.50
6.ลำไยร่วงเกรด B4.50
7.ลำไยอบแห้งเกรด AA139.00
8.ลำไยอบแห้งเกรด A95.88
9.ลำไยอบแห้งเกรด B43.32
10.ลำไยอบแห้งเกรด C18.68
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 263 แห่ง
 • จำนวนโรงงานแปรรูป 5 แห่ง
 • จำนวนโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 69 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก

  มูลค่าการนำเข้า (ธ.ค. 2562)
 • ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.9762 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 0.9762
  ลำไยสด 3.8787 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 3.7749
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0587
  3. ญี่ปุ่น 0.0450
  ลำไยแห้ง 6.0783 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562(ล้านบาท)
  1. ไทย 4.8908
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.1875
  3. มาเลเซีย 0.0000

 • มูลค่าการส่งออก (ธ.ค. 2562)
 • ลำไยแช่เย็นจนแข็ง 5.0119 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 3.9138
  2. ฮ่องกง 0.8601
  3. เนเธอร์แลนด์ 0.1054
  4. มาเลเซีย 0.0750
  5. ไต้หวัน 0.0450
  6. สหรัฐอเมริกา 0.0126
  7. สิงคโปร์ 0.0000
  ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 876.8350 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 288.3083
  2. มาเลเซีย 183.8132
  3. อินโดนีเซีย 93.2198
  4. สิงคโปร์ 90.4592
  5. สหรัฐอเมริกา 77.4484
  6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 53.3255
  7. กัมพูชา 34.7085
  8. ออสเตรเลีย 12.1002
  9. ฝรั่งเศส 5.5424
  10. บรูไน 4.6697
  ลำไยสด 20,811.6805 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9,697.9967
  2. เวียดนาม 7,476.0179
  3. อินโดนีเซีย 2,530.2623
  4. ฮ่องกง 741.4909
  5. มาเลเซีย 129.9947
  6. สิงคโปร์ 88.8663
  7. อินเดีย 46.6159
  8. ฝรั่งเศส 28.2365
  9. สหรัฐอาหรับ 20.2656
  10. เนเธอร์แลนด์ 16.7975
  ลำไยแห้ง 8,779.9812 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 6,096.8466
  2. เวียดนาม 2,431.7939
  3. ฮ่องกง 72.9720
  4. สิงคโปร์ 37.8637
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 30.6952
  6. เนเธอร์แลนด์ 28.5998
  7. มาเลเซีย 27.9227
  8. อินโดนีเซีย 16.0255
  9. ออสเตรเลีย 11.2155
  10. สหรัฐอเมริกา 10.5682