ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ย. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 270.4341 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. มาเลเซีย 120.1210
  2. เวียดนาม 85.3242
  3. ฟิลิปปินส์ 60.3594
  4. อินโดนีเซีย 1.9717
  5. ไทย 1.9353
  6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.7225
  ทุเรียนสด 12.3908 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 11.1055
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.9764
  3. ฟิลิปปินส์ 0.2900
  4. มาเลเซีย 0.0190
  ทุเรียนอบแห้ง 0.3962 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.3951
  2. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0011
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2562)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 4,987.9070 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4,203.5138
  2. สหรัฐอเมริกา 461.3033
  3. แคนาดา 78.3103
  4. ออสเตรเลีย 74.3581
  5. ฮ่องกง 29.7582
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 25.8778
  7. ไต้หวัน 24.0745
  8. ฝรั่งเศส 19.7521
  9. เนเธอร์แลนด์ 18.2361
  10. เวียดนาม 15.6692
  ทุเรียนกวน 119.1089 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 17.3651
  2. โครเอเซีย 16.6229
  3. ออสเตรเลีย 13.0629
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 11.1766
  5. แคนาดา 8.1903
  6. อินเดีย 7.0688
  7. สหราชอาณาจักร 5.7515
  8. สาธารณรัฐยูเครน 5.7050
  9. สหรัฐอเมริกา 4.1103
  10. ฮ่องกง 3.3601
  ทุเรียนสด 44,032.3899 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 25,246.3616
  2. เวียดนาม 10,863.5325
  3. ฮ่องกง 6,990.6378
  4. ไต้หวัน 379.9191
  5. สหรัฐอเมริกา 182.7144
  6. มาเลเซีย 124.9755
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 85.2825
  8. ญี่ปุ่น 49.3870
  9. ออสเตรเลีย 26.2131
  10. แคนาดา 22.3672
  ทุเรียนอบแห้ง 181.8626 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 93.5296
  2. ฮ่องกง 37.2151
  3. สหรัฐอเมริกา 15.7761
  4. ออสเตรเลีย 15.6481
  5. มาเลเซีย 4.7702
  6. สิงคโปร์ 3.4114
  7. เวียดนาม 2.3842
  8. ไต้หวัน 2.3052
  9. สหรัฐอาหรับ 2.0194
  10. สาธารณรัฐเกาหลี 1.8007
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1