ทุเรียน

โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 261 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ส.ค. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 482.8645 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 401.0855
  2. อินโดนีเซีย 51.2339
  3. ไทย 25.1139
  4. ฟิลิปปินส์ 3.4340
  5. มาเลเซีย 1.9973
  ทุเรียนสด 39.4854 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 33.2520
  2. มาเลเซีย 6.0886
  3. ไทย 0.1448
  ทุเรียนอบแห้ง 6.5127 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ไทย 6.5127
 • มูลค่าการส่งออก (ส.ค. 2563)
 • ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง 3,340.3491 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,945.6974
  2. สหรัฐอเมริกา 217.8520
  3. แคนาดา 45.3532
  4. ออสเตรเลีย 36.0996
  5. อินโดนีเซีย 18.7481
  6. ฮ่องกง 15.5983
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 14.6518
  8. เนเธอร์แลนด์ 11.7576
  9. ไต้หวัน 9.6374
  10. สหราชอาณาจักร 5.4240
  ทุเรียนกวน 121.1059 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 35.3185
  2. ออสเตรเลีย 17.7562
  3. สาธารณรัฐยูเครน 13.9534
  4. โครเอเซีย 11.4467
  5. ลัตเวีย 6.4163
  6. แคนาดา 5.7361
  7. อาเซอร์ไบจาน 4.1315
  8. โปแลนด์ 3.9111
  9. สหรัฐอเมริกา 3.1676
  10. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1.9799
  ทุเรียนสด 55,589.9458 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 40,353.7553
  2. ฮ่องกง 7,817.1554
  3. เวียดนาม 6,572.3145
  4. ไต้หวัน 379.4951
  5. มาเลเซีย 144.6180
  6. สหรัฐอเมริกา 134.6925
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 72.0602
  8. ญี่ปุ่น 31.3520
  9. ออสเตรเลีย 25.4679
  10. สหราชอาณาจักร 9.7149
  ทุเรียนอบแห้ง 90.9435 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 51.2132
  2. สหรัฐอเมริกา 25.7615
  3. ฮ่องกง 8.8924
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 1.6382
  5. ไต้หวัน 0.6942
  6. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 0.5744
  7. แคนาดา 0.3473
  8. มาเลเซีย 0.3111
  9. ฝรั่งเศส 0.2914
  10. เวียดนาม 0.2269
ความต้องการใช้
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           7
2.จันทบุรี           20
3.ฉะเชิงเทรา           6
4.ชลบุรี           4
5.ชุมพร           13
6.ตราด           3
7.นครปฐม           4
8.นครศรีธรรมราช           1
9.นนทบุรี           1
10.นราธิวาส           2
11.ปทุมธานี           22
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.มุกดาหาร           1
15.ระยอง           6
16.ราชบุรี           1
17.สมุทรปราการ           9
18.สมุทรสาคร           7
19.สระบุรี           1
20.เชียงใหม่           2
21.เลย           1